Európai KYUSHO Akadémia
 

Shito Karate Winter Course 2009

Shito Karate Spring Course 2010

KYUSHO JITSUkyusho_video.htmlshapeimage_3_link_0
KARATE KYUSHO
CIVIL KYUSHOkyusho_video_onv.htmlshapeimage_5_link_0

KYUSHO VIDEO

Shito Karate Winter Course 2009